Actievoorwaarden

Algemene actievoorwaarden Tulp Keukens

1.    Toepasselijkheid
De Algemene Actievoorwaarden Tulp Keukens zijn van toepassing op alle door Tulp Keukens georganiseerde promotionele kansspelen, prijsvragen en vergelijkbare acties. Hierna noemen we die kortheidshalve: Actie.
Naast deze Actievoorwaarden kunnen per afzonderlijke Actie aanvullende voorwaarden gelden die bij de betreffende Actie worden bekendgemaakt.
Deze Algemene Actievoorwaarden Tulp Keukens en de aanvullende actievoorwaarden worden hierna samen Actievoorwaarden genoemd.

2.    De aanbieder
Elke Actie wordt aangeboden door: Tulp Keukens, Gragtmanstraat 3, 5145 RA Waalwijk, www.tulpkeukens.nl. 

3.    Deelname aan een Actie
Bij elke Actie wordt op www.Tulp Keukens.nl vermeld hoe en wanneer aan de Actie kan worden deelgenomen. Deelname is alleen mogelijk als de deelnemer minimaal 18 jaar oud is en in Nederland woont. Tulp Keukens kan de deelnemer om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen. Deelname aan een Actie is per huisadres éénmaal mogelijk.

4.    Kosten om deel te nemen
Deelname aan een Actie is in het algemeen gratis, uitgezonderd de kosten voor verzending van een e-mail. Als aan een Actie toch kosten verbonden zijn (maximaal € 0,45 per deelname), worden deze in de aanvullende actievoorwaarden vermeld. 

5.    Het aanwijzen van de winnaar(s) (mits van toepassing)
Tenzij de aanvullende actievoorwaarden een andere manier vermelden worden winnaars door het lot aangewezen, bijvoorbeeld door een onpartijdige blinde trekking of door een deurwaarder.
Per Actie wordt meegedeeld hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.

6.    Bekendmaking van de winnaar(s) (mits van toepassing)
Winnaars ontvangen binnen 5 werkdagen na het sluiten van een Actie bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

7.    Prijzen (mits van toepassing)
Bij elke Actie wordt meegedeeld hoeveel prijzen worden toegekend en de waarde van de prijzen. Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben, een geldig e-mailadres en correcte NAW-gegevens te hebben opgegeven.

8.    Kansspelbelasting (mits van toepassing)
Als kansspelbelasting moet worden betaald, zal deze door Tulp Keukens worden voldaan.

9.    Medewerking aan publiciteit
Winnaars zullen als Tulp Keukens daarom vraagt medewerking verlenen aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, bijvoorbeeld door naamsvermelding, foto's, video-opnamen en interviews. Tulp Keukens hoeft daarvoor geen vergoeding aan de deelnemer te betalen.

10.    Uitsluiting van deelname
Medewerkers van Tulp Keukens en van daarmee verbonden ondernemingen en anderen die bij de totstandkoming van de Actie zijn betrokken zijn van deelname uitgesloten. Tulp Keukens kan deelnemers zonder opgaaf van reden uitsluiten van deelname vooral als zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden.

11.    Wijzigingen
Tulp Keukens kan de Actievoorwaarden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wijzigingen tijdens de looptijd van een Actie zullen niet ten nadele van de deelnemers zijn.

12.    Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van een Actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Op de persoonsgegevens is het Privacy Statement van Tulp Keukens van toepassing, zie daarvoor www.tulpkeukens.nl.

13.    Klachten
Klachten over een Actie kunnen per e-mail of per gewone post worden gericht aan: 
Tulp Keukens
Postbus 10012
5140 DA   Waalwijk
Klachten worden zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen een maand beantwoord.

14.    Slotbepalingen
In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Tulp Keukens. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als een Actie als een promotioneel kansspel volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt georganiseerd handelt Tulp Keukens in overeenstemming met deze Gedragscode. Deze Actievoorwaarden worden via www.Tulp Keukens.nl bekendgemaakt.
 

Heb jij hem al?

Het unieke keukenmagazine van Tulp Keukens geeft een goed en volledig beeld van wat er mogelijk is bij Tulp Keukens. En dat is veel! Blader door de wereld van Tulp.  

  • Binnen 3 dagen in je brievenbus
  • Boordevol inspiratie, tips en meer!
Home
Terug
Sluiten